Integritetspolicy

Övergripande information

Inom Kurbits* behandlar vi personuppgifter i våra relationer med blivande, nuvarande och gamla kunder, intressenter, beställare samt för vår interna verksamhet.

Vi värnar om din integritet och vidtar åtgärder som syftar till att skydda dig som privatperson.

Med ”Personuppgifter” avses all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en idag levande fysisk person. Vi eftersträvar att upprätthålla en hög nivå av skydd för den personliga integriteten.

Kurbits använder Personuppgifter främst för att administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla våra tjänster och ha kommunikation med dig.

Var vänlig och läs denna Integritetspolicy noga för att förstå hur och för vilka ändamål vi behandlar dina Personuppgifter.

Ändringar i denna Integritetspolicy meddelas genom att de nya villkoren publiceras på Kurbits.org webbsida. Om du som Kund/beställare adderar Personuppgifter om andra personer är du ansvarig för att Kurbits får behandla även de Personuppgifterna i enlighet med tillämpliga Integritetsvillkor.

Personuppgifterna kan utgöra underlag för potentiella deltagare, affärs- och metodutveckling samt mätning av förädlingsvärde mm. Kurbits kan också komma att använda uppgifterna för marknadsföringsändamål 1).

Kurbits kan också komma att kontrollera personuppgifter mot nya listor som vi fått av tredje part (beställare av våra tjänster).

Om vi erhåller e-post där tredje person nämns, kommer vi att informera den tredje personen att vi behandlar personuppgifter om honom/henne, undantaget om vi utifrån det enskilda fallet gör en sammanvägd bedömning att den enskilda insatsen att få tag i personen och ge informationen inte står i proportion till vikten av att personen informeras.

För att hålla personuppgifterna aktuella kan vi komma att komplettera dem genom att hämta in uppgifter från privata och offentliga register, till exempel uppdatering av adressuppgifter med hjälp av Alla Bolag.se eller från hitta.se. Vi kan komma att lämna personuppgifter till tredje part i de fall då rättslig grund finns.

Du har rätt att begära information om vilka uppgifter vi på Kurbits har samlat in om dig som person samt att uppgifter rättas/raderas såvida de inte utgör en nödvändig del av ett beslutsunderlag.

1)
Nyhetsbrev
Inbjudningar
Undersökningar
Information om våra erbjudanden

 

Insamling och behandling av personuppgifter

Kurbits samlar in och behandlar dina Personuppgifter endast om det är tillåtet enligt lag (för att uppfyll avtal med kunden (bestälalren), samtycke eller Intresseavvägning) och enbart i syftet kopplat till våra tjänster. Insamling och behandling kan t.ex ske när du anmäler dig till någon av våra tjänster (program, workshops m.fl)

Vi sparar och behandlar följande personuppgifter om dig:
Namn, e-postadress, telefonnummer, organisation/företag, adress till organisation/företag, organisationsnummer, typ av verksamhet (t.ex hotell, café, aktivitetsföretag).

Vi samlar in personuppgifter för att kunna kontakta dig eller söka fram rätt målgrupp för att skicka inbjudningar till våra program, workshops, facebooksida, Instagram samt för mätning av förädlingsvärde via Bisnode/DNB (läs mer om hur de hanterar personuppgifter: https://www.dnb.com/sv-se/dataskydd/ ) och uppföljningar via t.ex Högskolan Dalarna.

Vi använder inte uppgifterna för något annat ändamål än detta och använder program med hög säkerhet. Dock kan vi inte garantera att vi inte kan drabbas av dataintrång vilket vi kommer anmäla till Datainspektionen om vi drabbas.

Vi använder olika metoder för att samla in Personuppgifter som exempelvis när våra kunder (beställare) mejlar oss en deltagarlista över potentiella deltagare eller när du anmäler dig till ett program/workshop och vid direkt kontakt med oss eller med våra beställare. Vid olika tillfällen importerar vi Personuppgifter från databaser/platser inom och utanför Kurbits (t.ex. från mail och Dropbox).

Som nämnts ovan får vi nästan uteslutande Personuppgifter om dig från samarbetspartners/beställare som även de ska följa GDRP och ansvarar för att de har tillåtelse att samla in dina personuppgifter, att värna om din integritet och att de håller en hög säkerhet för att skydda dina personuppgifter.

Om vi fotograferar dig på tex en Kurbitsträff eller workshop eller du mejlar en bild på dig till oss kommer även den att sparas på ett säkert vis med ditt muntliga eller skriftliga godkännande och kan användas i marknadsföringssyfte på te.x Kurbits Facebooksida.

Dessa kontaktuppgifter om ditt företag/organisation delas med processledare och workshopledare samt med beställaren så att de ska kunna läsa på om er verksamhet och kunna hålla kontakten med er.

 

Var vi lagrar och överför dina personuppgifter

Kurbits lagrar Personuppgifter i överensstämmelse med denna Integritetspolicy och på ett säkert sätt i tex Excelfiler på datorer med adekvat virusskydd samt i Dropbox som är ett system för fildelning och lagring som även de ska följa GDPR.

Du kommer ha rätt att radera/ändra dina uppgifter närsomhelst genom att kontakta oss på info@kurbits.org och inkomma med en skriftlig och signerad begäran om det.

Vi sparar uppgifter i max 10 år då det kan krävas i avtal med våra beställare och för att kunna göra uppföljningar och utvärderingar.

 

Cookies

Kurbits använder cookies på webben. När du besöker vår webbplats kan det hända att vi automatiskt samlar in tekniska uppgifter om enheten du använder, din sökhistorik på vår webbplats och användarmönster. Dessa uppgifter samlar vi in genom att använda oss av kakor (cookies), serverloggar och liknande teknik. Vi kan också samla in uppgifter om du besöker andra sidor som använder våra kakor.

 

Andra applikationer/webbsidor

På Kurbits webb, Facebooksida mm kan det förekomma länkar till andra applikationer och/eller webbsidor som inte kontrolleras av Kurbits. Kurbits ansvarar inte för innehållet i länkade applikationer/webbsidor och den behandling av Personuppgifter som eventuellt görs av ägare eller operatörer av länkade webbsidor.

 

Ändra, radera och granska dina personuppgifter

Om dina Personuppgifter ändras, vänligen informera Kurbits om detta genom att sända ett meddelande till info@kurbits.org. Kurbits ansvarar inte för problem som uppstår som en följd av att Personuppgifter är gamla eller felaktiga om du underlåtit att informera oss om ändringen.

Kurbits kommer att, på din begäran eller när vi upptäcker det, korrigera eller radera felaktig eller ofullständig information. Du har även rätt att utan avgift få information som visar vilka Personuppgifter om dig som behandlas. Begäran om denna information ska göras till adressen nedan under rubriken ”Kontakt” eller till info@kurbits.org och vara signerad av dig (scanning går bra) som framgår under och ska innehålla uppgift om ditt namn, postadress, telefonnummer och e-postadress (som använts i kommunikation med Kurbits).

 

Överlåtelse

Om vi omorganiserar eller på annat sätt överlåter hela eller delar av vår verksamhet kan dina Personuppgifter komma att överlåtas
samtidigt.

 

Kontakt

Om du har frågor, kommentarer eller klagomål rörande Kurbits* behandling av Personuppgifter och efterlevnad av Integritetsvillkoren eller tillämplig lag avseende skydd för Personuppgifter, vänligen skicka ett mail till info@kurbits.org eller per post till Personuppgiftsansvarig som är: Besöksnärings College Dalarna ek. förening, Org. nr: 769623-5683, Att. Kurbits, Vasag 6, 795 30 Rättvik.

* Besöksnärings College Dalarna Ek. förening, Org.nummer: 769623-5683 är beställarkansli för Kurbits och är den juridiska part som är personuppgiftsansvarig med hänsyn till utbudet av Kurbits tjänster.